support@osseofuse.com
(888) 446-9995

HexaPLUS – Fixture & Sinus

Fixture Diameter Ø3.75
L \ D
Ø3.75
10
HPF3710
11.5
HPF3711
13
HPF3713
14.5
HPF3714
16
HPF3716
Fixture Diameter Ø4.75
L \ D
Ø4.75
8.5
HPF4508
10
HPF4510
11.5
HPF4511
13
HPF4513
14.5
HPF4514
16 HPF4516
Fixture Diameter Ø5.25
L \ D
Ø5.25
8.5
HPF5208
10
HPF5210
11.5
HPF5211
13
HPF5213
14.5
HPF5214
16 HPF5216

Sinus Diameter Ø4.5
L \ D
Ø4.5
10
SLF4510
11.5
SLF4511
13
SLF4513
Sinus Diameter Ø5.25
L \ D
Ø5.25
10
SLF5210
11.5
SLF5211
Sinus Diameter Ø6.5
L \ D
Ø6.5
8.5
SLF6585
10
SLF6510
Sinus Diameter Ø7.5
L \ D
Ø7.5
8.5
SLF7585
10
SLF7510

Cover Screw
Standard
RCS-01
Wide Cover Screw
DiameterØ6.5
WCS-65
DiameterØ6.5
WCS-75

 


Back to top

HexaPLUS Dental Implant